IRIS Connect

Iris

Beth yw iRIS Connect?

Dull newydd o gefnogi athrawon i wella arferion drwy’r ddefnydd o gamerau fideo.

 

Cryfderau defnyddio gwersi fideo.

Hunan asesu – hefo fideo fe all athrawon edrych yn ôl ar eu gwersi ac hunan asesu cryfderau/gwendidau heb boeni am arfarniad swyddogol gan yr ysgol.
Hunan asesu cydweithwyr – mae ffilmio gwersi yn galluogi i athrawon rhannu arferion da a thrafod gyda’u cydweithwyr ar sut i wella, mewn sefyllfa di-fygythiol.
Llai o bwysau – mae ffilmio’r wers yn golygu nid oes rhaid i aelod o’r Tim Rheoli fod yn bresennol. Mae hyn yn tynnu’r pwysau oddi ar athrawon, ac yn rhoi gwell syniad o sut mae’r dosbarth a’r addysgu o ddydd i ddydd.
Datblygiad Parhaus – mae’r athrawon yn adlewyrchu mwy ar addysgu eu hunain. Yn lle dibynnu ar farn un person. Mae’r sgyrsiau yn dilyn arsylwadau wedi ffocysu mwy ac mae’r athrawon yn cael gwell adborth.

Cod ymarfer

Mae IRIS Connect  yn system ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus. Felly mae holl staff yr ysgol yn ymwybodol o sut i ddefnyddio’r system ac i ba bwrpas.

Fel cymuned dysgu proffesiynol rydym yn cytuno:

  • Mae’r system yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hunan asesu, rhannu arferion da a chydweithio. Y staff unigol yw berchen y fideo drwy gydol y broses.
  • Ni fydd y system yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ‘cadw golwg’ ar athrawon.
  • Ni fydd pwysau yn cael ei roi ar staff i rannu fideos hefo cydweithwyr.
  • Mae pob defnyddiwr yn cytuno i ddefnyddio’r system yn effeithiol mewn modd sensitif ar gyfer datblygiad proffesiynol. A wneud hyn tra’n parchu eu cydweithwyr.
  • Mae staff yn cytuno i ddefnyddio systemau diogelu data IRIS Connect er mwyn sicrhau preifatrwydd staff a phlant.

Byddwn yn cysidro ceisiadau gan athrawon i ddefnyddio’r system ar gyfer amryw o wahanol bwrpasau. Ond caiff y caid ond ei gymerdrwyo os yw’n dangos sut y bydd yn gwella’r dysgu/addysgu.

 

  • Mae gan bob aelod o staff hawl i hyfforddiant ar sut i ddefnyddio’r system.
  • Mae gan bob aelod o staff gyfrifoldeb i hysbysebu pawb sy’n rhan o’r ffilmio y bydd y camerau yn y dosbarthiadau gan nodi pwrpas y ffilmio.
  • Mae cyfrifoldeb ar bob defnyddiwr i warchod data eu hunain ac eraill ac i beidio rhannu cyfrineiriau.

Ysgolion yn hunan wella – Athrawon yn hunan wella – Systemau yn hunan wella.