Prydau Ysgol am Ddim

Gallai eich plentyn fod â hawl i brydau ysgol am ddim os ydych yn derbyn un o’r budd-daliadau/taliadau cymorth canlynol:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceiswyr Gwaith sy’n seiliedig ar incwm
  • Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n gysylltiedig ag incwm
  • Credyd Treth Plant, cyn belled nad oes gennych hawl i Gredyd Treth Gwaith ac nad yw eich incwm blynyddol yn uwch nag £16,190
  • Elfen warant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
  • Credyd Treth Gwaith am gyfnod ychwanegol – y taliad y gallai rhywun ei dderbyn am bedair wythnos arall ar ôl iddynt fynd heibio trothwy’r Credyd Treth Gwaith
  • Credyd Cynhwysol.