Grantiau GGA / GDD

Dyma amlinelliad o sut mae’r ysgol yn gwario Grant Gwella Addysg a Grant Amddifadedd Disgyblion.

Mae’r Grant Gwella Addysg wedi selio ar niferoedd o ddisgyblion a staff sydd yn yr ysgol eleni. Yn 2017/18 cawsom GGA o £12,444. Rydym wedi cynllunio i wario’r arian yma ar:

  • Datblygu strategaethau Ysgol i Ysgol
  • Datblygu Arweinyddiaeth Dosranedig yn yr ysgol
  • Sicrhau fod pob aelod o staff yn cael mynediad i ddatblygiad proffesiynol parhaus.
  • Cyllido’n rhannol blaenoriaethau’r ysgol

Dyranir Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) ar sail niferoedd o ddisgyblion sydd yn hawlio prydau ysgol am ddim. Fel ysgol rydym wedi cynllunio ar gyfer strategaethau ymyrraeth i fynd i gau’r bwlch cyrrhaeddiad. Byddwn yn monitro ac yn arfarnu effaith y grant dros y flwyddyn.

Yn 2017-18 cawsom Grant Amddifadedd Disgyblion o £27,250. Rydym wedi defnyddio’r arian yma i:

  • Cyflogi cymhorthydd dosbarth i dargedu plant sydd yn gymwys i’r grant GAD.
  • Hyfforddi staff i gynnal sesiynau Llofnod Dysgu Teulu.
  • Hyfforddi staff ar strategaethau ymyrraeth (Dyfal Donc, Pivotol Education, Yellow Kite and Stonewall)

Nid yw’r cynllun manwl yn cael ei gyhoeddi oherwydd mae’n bosibl adnabod teuluoedd / plant penodol.